İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
HAKKINDA: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetimi idareleri bünyesinde, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim faaliyetinin kurulması öngörülmüştür. İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlen...
MISYON: İç Denetim Birim Başkanlığı, Üniversitemiz kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli kullanılması, faaliyetlerine değer katılması ve geliştirilmesi için en riskli süreçlerde denetim ve danışmanlık faaliyetini gerçekleştirerek yönetim, kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin etkinlik düzeylerinin artırılmasında yönetime yapılan katkının en üst seviyeye çıkartılmasını görev edinmiştir. ...
VIZYON: İç denetim ve danışmanlık faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştiren, kişiler değil faaliyetler, hatalar değil süreçler üzerinde odaklanarak objektiflik ilkeleri doğrultusunda Üniversitenin faaliyetlerine yardımcı, hataları önleyici ve yönlendirici önerilerde bulunan ilkeli, çalışkan ve disiplinli proaktif bir birim olmak... devamı için tıklayınız...