AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Atila KARAHAN

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Atila KARAHAN

Farabi Koordinatör: Dr. Öğretim Üyesi Emine ARSLAN

Mevlana Koordinatör: Dr. Öğretim Üyesi Emine ARSLAN

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Atila KARAHAN

Amacı: Uluslararası ulusal ve yerel düzeyde çağın gereklerine uygun işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik bilgi ve becerileriyle donatılmış insan kaynağını yetiştirmektir.

Vizyon: Bilimsel faaliyetlerinin niteliği ve yürüttüğü öğretim programlarının kalitesi ile ayırt edilen bir kurum haline getirmektir.

Misyon: Öğrencilere günümüz dünya ve Türkiye ekonomisini tanımalarını ve anlamalarını sağlayacak, teorik olduğu kadar güncel tartışmalara da yer veren bir ekonomi eğitimi vermek hem fen bilimleri hem de diğer sosyal bilimlerle etkileşimi öne çıkaran, disiplinler arası bir araştırma felsefesiyle ekonomi biliminin sınırlarını zorlayan araştırmalar yapmak ve bölümün akademik birikimini toplumla paylaşmaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: İktisadi ve toplumsal sorunlar ile ilişkili olarak bilinçli, eleştirel bir bakış açısına sahip, araştırmacı, etik değerleri gözeten ve iktisadi ve sosyal yaşamı irdeleyip, çözümleyip, değerlendirerek gelişmesine katkıda bulunan ve geleceğin oluşturulmasında etkin rol alacak olan bireyleri üniversiteler, araştırma ve eğitim merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel sektörde çalışmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Öğrencilerin programa yerleştirilme süreci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Diğer lisans programlarında alınmış olan dersler, belgelendirilmeleri ve ders içeriklerinin uygunluk ve yeterlilik açısından programı yürüten Fakülte Yönetim Kurulu tarafından incelenmesi sonucunda kabul edilebilir.

Mezuniyet Şartları: Öğrencilerin tüm ders yüklerini başarı ile tamamlamış olmaları, genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve asgari 240 AKTS kredisini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir tane vize ve bir tane final sınavı yapılmaktadır. Vize sınavının %40 ve final sınavının %60ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir.

İstihdam Olanakları: Programdan mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektörde çalışabilirler ve işletmelerin ve kar amacı gütmeyen örgütlerin birçok işlevsel bölümlerinde istihdam edilebilirler. Programın nmezunlarından en etkin biçimde faydalanabilecek olan işlevsel bölümler muhasebe, iç denetim, finans, insan kaynakları yönetimi, iş geliştirme ve strateji, üretim planlaması, satın alma ve pazarlama bölümleri olacaktır. Mezunlar, aynı zamanda danışmanlık firmaları tarafından istihdam edilebilir ve ilgili alanlarda akademik kariyer yapabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.